CUI SE ADRESEAZĂ cursul de șofer profesionist transport marfă

Cursul este destinat conducătorilor auto titulari ai unui permis de conducere pentru:

• categoriile C1, C1E, C şi CE, dobândite până la data de 9 septembrie 2009 sau care dețin un certificat de calificare profesională iniţială – CPI, obținut după aceasta dată, care expiră.

Cursul este obligatoriu în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

– sunt cetățeni sau resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene care își au reședința în România (conform art.14 din Reg.3821/85);

– sunt cetățeni sau resortisanți ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care sunt angajați de o întreprindere stabilită în România.

ACTE NECESARE

  • Cerere
  • Actul de identitate, în copie
  • Permisul de conducere, în copie
  • Actul care demonstrează îndeplinirea condițiilor, dacă este cazul

CERTIFICARE

Certificatele de conducător auto sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., persoanelor care au absolvit cursul într-un centru de pregătire și perfecționare și au promovat examenul, fiind declarate admise.

STRUCTURA CURSULUI

Durata cursului: 5 zile (35 de ore)

Fiecare cursant primește un suport de curs și beneficiază de exercițiile de simulare on-line a examinării.

Tematica cursului este cea precizată în OMT nr. 1214/2015, anexa 2a.

EXAMINARE

 Cursul se finalizează cu susținerea unui examen care constă în:

  •  Probă calculator: test grilă cu 30 de întrebări. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la minimum 21 de întrebări.